เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษรติดต่อสำนักงานสภาสถาบัน


ส่วนบริหารกิจการสภาสถาบัน สำนักงานสภาสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 6

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร 0-2727-3575, 0-2727-3622-3 

แฟกซ์ 0-2727-3574

 

Office of NIDA Council

6th floor Prince Naradhip Bongsprabandha Building

148 Seri Thai Rd., Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240

Tel: 0-2727-3575, 0-2727-3622-3

Fax: 0-2727-3574