เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

นายกสภาสถาบันประวัติการศึกษา

       - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - Master of Arts (Economic : Public Finance), California State University, Long Beach, สหรัฐอเมริกา
       - Doctor of Philosophy (Economic : Monetary Theory), University of Missouri – Columbia, สหรัฐอเมริกา

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

      - ศาสตราภิชาน ประจำคณะบริหารธุรกิจ แต่งตั้งโดย สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - คณะที่ปรึกษา (Advisory Board) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

  - อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2 สมัย)
   - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2 สมัย)

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

       - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก , 5 ธันวาคม 2549
       - ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย , 5 ธันวาคม 2533
        - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย , 5 ธันวาคม 2531