เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด  

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก, 5 ธันวาคม 2556
- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย , 5 ธันวาคม 2550