เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2525
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2527
- ปริญญาโท กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส (D.E.A. de droit public interne, Paris II, FRANCE) พ.ศ. 2530
- ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส (Doctorat en droit, Paris II, FRANCE) พ.ศ. 2533
 
 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 - กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10 
 - ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 - อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
- คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) , 5 ธันวาคม 2555
- ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) , 5 ธันวาคม 2554 
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) , 5 ธันวาคม 2550
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) , 5 ธันวาคม 2547
- ประถมาภรณ์มงกฎไทย (ป.ม.) , 5 ธันวาคม 2544