เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

คุณจีราวรรณ  บุญเพิ่ม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

       - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       - Master of Art in Demography, Australian National University,ประเทศออสเตรเลีย
 
 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

       - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

       - ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน
       - ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลุ่มดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
       - ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
      

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

       - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, 5 ธันวาคม 2553
       - มหาวชิรมงกุฎ, 5 ธันวาคม 2552