เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

  - Bachelor of Arts (Economics), Cambridge University, สหราชอาณาจักร
  - Master of Arts (Economics), Cambridge University, สหราชอาณาจักร
  - Master of Arts (Economics), Williams College, Massachusetts, สหรัฐอเมริกา

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  - เหรัญญิก สภากาชาดไทย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556
  - ประธานกรรมการ บริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2554
  - ประธานกรรมการ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2552

 

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

- ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2554 – 2556
 - กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 - 2553
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2542 - 2550

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.) , 5 ธันวาคม 2557
- ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) , 5 ธันวาคม 2550
- ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) , 5 พฤษภาคม 2548