เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2511 Bachelor of Arts (Political Science), University of California at Berkeley, สหรัฐอเมริกา
 - พ.ศ. 2513 Master of Arts (Asian Studies), University of California at Berkeley, สหรัฐอเมริกา
 - พ.ศ. 2522 Doctor of Philosophy (Anthropology), University of California at Berkeley, สหรัฐอเมริกา
  - พ.ศ. 2559 Honorary Doctor of Philosophy degree (Law) University of Indiana, สหรัฐอเมริกา
      
 
 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  - ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

 

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

 - กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ฉบับที่ 2560
 - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พ.ศ. 2557 – 2558)
 - อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- ตติยดิเรกคุณาภรณ์, 28 กรกฎาคม 2560
 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, 5 ธันวาคม 2558
 - มหาวชิรมงกุฎ, 5 ธันวาคม 2548
 - เหรียญจักรพรรดิมาลา, 5 ธันวาคม 2549