เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษรสภาสถาบันจัดประชุม Retreat ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุม Retreat สภาสถาบัน ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ "แนวทางขับเคลื่อนสภาสถาบัน"