เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ปฎิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบันประวัติการศึกษา

       - General Certificate of Education Advanced Level (G.C.E. “A” Level), King’s College School, Wimbledon, สหราชอาณาจักร
       - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทางเศรษฐศาสตร์ BSc in Economics (Hons), London School of Economics, University of London, สหราชอาณาจักร
       - ปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ Ph.D. (Econ.), Australian National University, ออสเตรเลีย

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

       - องคมนตรี

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

       - เลขาธิการพระราชวัง (พ.ศ. 2559 - 2561)
       - ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
       - ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน)

      - รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2529 - 2530)
      - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2526 - 2529)
      - ประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (พ.ศ.2541 - 2550)

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

        - ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า , 1 พฤศจิกายน 2560
        - ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ , 5 พฤษภาคม 2536
        - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก , 5 ธันวาคม 2527
        - มหาวิชิรมงกุฎ , 5 ธันวาคม 2526