เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร





นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ



ประวัติการศึกษา

       - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

       - ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
       - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

 

ประวัติการทำงาน

       - รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (พ.ศ. 2553 - 2556)
       - ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (พ.ศ. 2552 - 2553)

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

       - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)