เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร


 นายสู่บุญ วุฒิวงศ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

        - Master of Laws (LL.M.), Tulane University, สหรัฐอเมริกา
        - Master of Comparative Laws (M.C.L.), George Washington University, สหรัฐอเมริกา
        - เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
        - นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

        - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
        - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
        - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

        - ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 
        - อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 (พ.ศ.2553)
        - อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 (พ.ศ.2554)

 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

        - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก