เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

       - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - MA. (Demography), Australian National University,ประเทศออสเตรเลีย
       - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

       - ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
       - ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
       - ที่ปรึกษาด้านสถิติและบริหารข้อมูล สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
     

 

 

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

       - ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       - ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
       - รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
      

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

       - ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.) , 2541
       - เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) , 2540
       - มหาปรมาภรณ์ช้างเชือก (ม.ป.ช.) , 5 ธันวาคม 2549
       - มหาวชิรมงกฎุ (ม.ว.ม.) , 5 ธันวาคม 2544