เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

       - M.A. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
       - M.A. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยวิลเลี่ยม
       - B.A. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

       - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน)
       - ประธานกรรมการ บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
       - ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

 

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

       - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (กุมภาพันธ์ 2552 –มิถุนายน 2554)
       - กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (30 เมษายน 2550 – 28 มกราคม 2553)
       - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (2542 - มกราคม 2550)

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

       - ตติยจุลจอมเกล้า
       - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก