เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

       - ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา
       - ปริญญาโททางบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาวายสหรัฐอเมริกา
       - ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

       - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
       - กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
       - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

       - อุปนายก กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (พ.ศ. 2537 - 2557) 
       - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2541 - 2555) 
       - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารวีนาสยาม ประเทศเวียดนาม (พ.ศ. 2538 - 2546) 

 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

       - ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย
       - เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
       - ตริตาภรณ์ช้างเผือก