เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม สุวัตถี

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

       - Ph.D. (Statistics), North Carolina State University, สหรัฐอเมริกา
       - A.M. (Mathematics), University of Michigan, สหรัฐอเมริกา
       - M.S. (Mathematics), University of Michigan, สหรัฐอเมริกา
       - B.S. (Mathematics), Ball State University, สหรัฐอเมริกา
      
 
 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

       - กรรมการสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสยาม 
       - กรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
       - กรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
       - กรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
       - กรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

       - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย

 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

       - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
       - ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
       - ประถมาภรณ์ช้างเผือก