เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

      - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ NIDA รุ่น RMBA – 23

ประวัติการทำงาน

      - บ.ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
      - บ.โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่ง / เกียรติประวัติ

       - ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 5 ธันวาคม 2556
       - ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ NIDA ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
       - นายกสมาคมนักศึกษาเก่า NIDA ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2556 เป็นต้นไป
       - นักศึกษาเก่า ดีเด่น NIDA ปี 2555
       - อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า NIDA ปี 2554 2556
       - รางวัล 100 เกียรติคุณ พัฒนบริหารศาสตร์
       - ผู้บริจาคเข้าโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สู่การเป็น World Class University จำนวนเงิน 2 ล้าน 5 แสนบาท และมีชื่อติดหน้าห้องเรียน อาคารสยามบรมราชกุมารี
       - อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ NIDA ปี 2548 – 2550
       - อุปนายกฝ่ายบริหาร 2 สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ NIDA ปี 2550 – 2552
       - นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ NIDA ปี 2552 – 2554
       -  ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะบริหารธุรกิจ NIDA 2552  
       -  กรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ NIDA
       -  กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน NIDA