เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน 

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

       - B.sc. (Mathematics), University of Auckland, นิวซีแลนด์
       - M.sc. (Mathematics) Hons. , University of Auckland, นิวซีแลนด์
       - M.S. (Computer Science) , University of Wisconsin, สหรัฐอเมริกา
       - Ph.D. (Computer Science) , University of Wisconsin, สหรัฐอเมริกา
 
     

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการตรวจสอบธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเฮ้าส์ จํากัด
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จํากัด (มหาชน )
- กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

 

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

       - อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2538-2542)
       - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2524-2525)
       - คณบดีคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2522-2524, 2530-2532)
       - ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ สํานักงานอัครราชทูตทปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจํากรุงวอชิงตันดีซี
       - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากัด

 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

       - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2542
       - มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2537