เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร


คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

( ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)


รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบัน

 

สารจากนายกสภาสถาบัน


     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA คือ “สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอกมายาวนานกว่า 50 ปี ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้ผลิตนักบริหารที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ ออกมารับใช้สังคม ดังพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการก่อตั้งสถาบันครั้งแรกเริ่ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้วางเป้าหมายเพื่อให้ก้าวไปสู่ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล (World Class University) และเป็นเสาหลักในการพัฒนาศาสตร์การบริหารและการผลิตนักบริหารชั้นนำของประเทศ ภายใต้ความพร้อมที่เตรียมการไว้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ทุกคณะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติ และการประเมินในระดับดีมาก และสถาบันยังได้รับคะแนนการประเมินการดำเนินงานจากหลากหลายองค์กรในระดับสูงที่สุดในประเทศไทย ส่วนในด้านของบุคลากร สถาบันมีคณาจารย์และบุคลากรระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ โดยจัดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศไทย


ประวัตินายกสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง


ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณาจารย์

 

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์

 

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ


ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

 

เลขานุการสภาสถาบัน


รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร