พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙