เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร


 คุณรพี สุจริตกุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

       - Bachelor of Laws (with honors), University of Essex, สหราชอาณาจักร
        - Master of Laws in Commercial Law, University of Bristol, สหราชอาณาจักร
 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

        - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
      

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

       - กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
       - กรรมการธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน 
       - กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

        - ตริตาภรณ์มงกฎไทย , 28 กรกฎาคม 2560
       - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก , 4 ธันวาคม 2544