เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

อุปนายกสภาสถาบันประวัติการศึกษา

       - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        - Master Degree in Business Administration, University of Hawaii, สหรัฐอเมริกา
       - Doctor of Philosoply in Business, University of Illinois, สหรัฐอเมริกา

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

       - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
       - กรรมการ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

 

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- อุปนายก กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารวีนาสยาม ประเทศเวียดนาม  (พ.ศ. 2538 - 2546) 

 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก , 5 ธันวาคม 2557
 - ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย , 5 ธันวาคม 2552
- เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ , 5 ธันวาคม 2547