เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

 - อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) สาขาวิชาปรัชญา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - Master of Arts Philosophy, University of Hawaii at Manoa, สหรัฐอเมริกา
- Doctor of Philosophy Philosophy, University of Hawaii at Manoa, สหรัฐอเมริกา 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

   - ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมปรัชญานานาชาติ (Secretary General, International Federation of Philosophical Societies)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

      - รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      - นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
      - ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
       

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสุดสุดที่ได้รับ

      - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) , 5 ธันวาคม 2543
      - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) , 5 ธันวาคม 2548
     - เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) , 5 ธันวาคม 2551