เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิประวัติการศึกษา

 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - Master of Arts (Political Economics), Boston University, สหรัฐอเมริกา
 - Doctor of Philosophy (Economics), Boston University, สหรัฐอเมริกา
 
     

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

-กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยชินวัตร

 

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

       -  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

       - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, 5 ธันวาคม 2558
       - มหาวชิรมงกุฎ, 5 ธันวาคม 2553
       - เหรียญจักรพรรดิมาลา, 5 ธันวาคม 2550