เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 

นายกสภาสถาบัน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

อุปนายกสภาสถาบัน

 

 

 

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คุณรพี สุจริตกุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง


ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณาจารย์
นางสาวภารดี เทพคายน ประธานสภาพนักงาน
นายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร

 

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ


ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

 

เลขานุการสภาสถาบัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล