เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

 

 

 

 

 

 

นางอัจชญา  สิงคาลวานิช

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน


โทร :        -

อีเมลล์ :     ujchaya@ics.nida.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกาญจน์ชิตา  ทันเที่ยง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน


โทร :      0 2727 3622

อีเมลล์ :  karnchita.t@ics.nida.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุกฤตา  บุญเกียรติบุตร์

นักวิเคราะห์แผนและนโยบายปฏิบัติการ

กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล


โทร :      0 2727 3623

อีเมลล์ :  sukidta.b@ics.nida.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกันต์ธีระ  ลิ้มวิวรรธนากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริหารและธุรการ


โทร :      0 2727 3575

อีเมลล์ :  kantheera.lim@ics.nida.ac.th