เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

 

 

 

 

 

 

นางเสมอมาศ  ลิ้มจำเริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน


โทร :        02 727 3383

อีเมลล์ :     samerm.l@nida.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกาญจน์ชิตา  ทันเที่ยง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน


โทร :      0 2727 3622

อีเมลล์ :  karnchita.t@nida.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุกฤตา  บุญเกียรติบุตร์

นักวิเคราะห์แผนและนโยบายปฏิบัติการ

กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล


โทร :      0 2727 3623

อีเมลล์ :  sukidta.b@nida.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริหารและธุรการ


โทร :      0 2727 3575

อีเมลล์ :  -