เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

 

 

นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน

โทร : 02 727 3383

อีเมล : samerm.l@nida.ac.th

 

 

นางสาวเนตรทราย ทันเที่ยง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน

โทร : 0 2727 3622

อีเมล : karnchita.t@nida.ac.th

 

    

 

นางสาวสุกฤตา บุญเกียรติบุตร์

กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

โทร : 0 2727 3623

อีเมล : sukidta.b@nida.ac.th

 

    

 

ตำแหน่งว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

โทร : 0 2727 3575

อีเมล : -